İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Sıkça Sorulan Sorular

 

OSGB Yetkilendirme İşlemleri nasıl gerçekleşir?

Mevzuat : 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği


29 Aralık 2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemlerinde istenen evraklar yer almaktadır.
(1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur.
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,
b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam sureli çalışacaklarına dair taahhütname,
c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi,
ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi,
d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi,
e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan,
g) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge,
(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait değilse (a) bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
(3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası verildiğine dair yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste OSGB kurulmasına dair karar ile birinci fıkranın (a) ve (d) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda belgelerin noter onaylı sureti gerekir.

OSGB tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. İlgili evraklar eksiksiz ve uygun bir şekilde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesinin ardından yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

OSGB’nin ön inceleme ve yerinde incelemede ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde Genel Müdürlüğümüzce başvuru dosyasında bildirilen tam sureli çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgeleri ve yetki belgesi ücreti talep edilmekte bu işlemi takiben başvuru dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç on iş günü içerisinde Genel Müdürlükçe Yönetmeliğin Ek-2’deki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılması istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır.

Yetki belgesinin düzenlemesinin ardından İSG-KATİP’te OSGB yetkisi açılmakta, sorumlu müdür görevlendirmesi yapılmakta ve OSGB başvuru dosyasında geçen e-posta adresine bilgilendirme postası atılmaktadır. OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden, OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden, Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından, OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden,sorumlu olan OSGB sorumlu müdürü İSG-KATİP’e T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından OSGB’lere ayrıca şifre verilmemektedir. Yetki belgesini alan OSGB’ler İSG Hizmetleri Yönetmeliği EK-8’de belirtilen, İSG-KATİP’te yer alan 28.01.2013 tarihli duyuruda geçen logo, renk vb. özellikleri kullanarak tabelalarını düzenlemeleri gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin listeleri Genel Müdürlüğümüzün www.isggm.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır. Ayrıca OSGB başvurusunda dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgilere de web sitesinden ulaşılması mümkündür.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB