İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Risk Analizi Yöntemleri Nelerdir?

 

Risk analizinin çeşitli metotları vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır;

 • İlk Tehlike Analizi (PHA),
 • 5*5 Matrisi
 • Kontrol Listeleri Metodu (CHECKLIST)
 • Yetersizlik-Eksiklik Modları ve Etkileri Analizi Metodu (FMEA)
 • Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Metodu (HAZOP)
 • Hata Ağacı (FTA) / Olay Ağacı (ETA)
 • Sonuç Analizi
 • Veri Tabanı
 • Kinney Metodu

 

Bu metodların içerisinde en çok kullanılanı 5*5 matrisidir.

 

Ayrıca risk değerlendirmesi metotlarından farklı olarak belirli bir konu üzerine veya işletmenin bir bölümüne odaklanarak ayrıca risk değerlendirmesi de yapılmaktadır;

 • Yangın ve Patlamalar konusunda şirketin yangın yükü hesapları, yangın yükünün harita üzerinde gösterilmesi ve tüm patlama riskine karşı “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması ve risk değerlendirilmesi yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda, yanıcı ve patlayıcı ortamların bulunma olasılığının olduğu tüm işyerlerinde, iş yerine özel olarak hazırlanmış bir patlamadan korunma dokümanı oluşturulmalı ve bu dokümanda belirtilen hususlar titizlikle firma tarafından ele alınmalıdır. Ümit OSGB Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması hususunda firma yetkililerinden gerekli tüm bilgi ve dokümanı aldıktan, saha keşiflerini yaptıktan sonra yine firma yetkilileri ile etkileşimli olarak Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlamakta ve dokümanda belirtilen tedbir önerilerinin tamamlanması için takip ve gerekli eğitimleri yapabilmektedir.
 • Kimyasal maddeler ile yoğun çalışılan işyerlerinde kimyasal maddelerin depolaması, depolama matrislerinin yapılması, kimyasal madde depolarının tasarımı, işaretlenmesi ve yönetimi, taşınması, taşıma araçlarının gereklilikleri, görev yetki sorumluların belirlenmesi, sağlık güvenlik işaretlerinin tespiti ve temini, üretimde güvenli kullanılması, özel kisşisel koruyucu donanımların temin edilmesi, Dökülme maruziyet durumunda müdahale ve ilkyardım metotları, olası yangın durumunda doğru söndürücü ve söndürme metodunun belirlenmesi, tatbikatlarının yapılması konularında ayrıntılı risk değerlendirme raporu hazırlanması ve gerekliliklerin temin edilerek organizasyonun yapılması,
 • Bilindiği gibi işi baştan doğru yapmak daha sonra düzeltmekten daha ucuz ve daha kolaydır. Bu kapsamda yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliğinin tasarım aşamasında ele alınması işletme maliyetlerini oldukça aşağıya çekecektir. İşyerinin montaj ve inşaat aşamasından önce tasarlanması aşamasında, Yangın ve patlamaların önlenmesi için doğru ekipman seçimi, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği bakış açısıyla lay-out ‘unun üretime iş güvenliğine maksimum katkı sağlayacak şekilde yapılması, inşaat aşamasında hem inşaatın güvenli yapılabilmesi hemde inşaat bitiminde makine ekipmanın güvenli taşınması için uygun tekniklerin yapılması için anlaşılır bir dille hazırlanmış Sağlık Güvenlik Dokümanı, İşyerinin ergonomik ve çalışan sağlığını koruyucu bir şekilde tasarlanabilmesi için, iş adımlarının tek tek ele alınarak ergonomik olmayan prosesler için tedbir ve çözümlerinin sunulması, tecrit edilmesi gereken alanları belirlenerek tehlikeli maddelere maruziyetin azaltılması amacıyla ergonomik risk değerlendirmesi raporu yapılması,
 • Özellikle sevkiyat ve yükleme indirme işlerinin yoğun olduğu işyeri için olmazsa olmaz araç trafiği ve işaretlemelere yönelik, çalışma alanına giren araçların güvenlik tertibatlarının seçimi ve oluşturulması, yaya personelin yönetimi ve reflektif elbiseleri de içeren bir risk değerlendirme raporu hazırlanması,
 • En fazla iş kazasının olduğu işler; rutin olmayan işler ve sürekli olmayan işlerdir. Bunun sebeplerini tecrübesiz çalışanların çalışması, ekipmanların güvenlik tertibatının yetersiz olması, işe göre talimatların olmaması vb olarak sıralayabilir ve bu maddeleri çoğaltabiliriz. Biz Ümit OSGB olarak müşterilerimize etkin bir taşeron yönetimi oluşturmayı ve bahsi geçen rutin olmayan işler ve sürekli olmayan işlere yönelik özel iş izinleri sistemlerini ve risk değerlendirme raporları ile taşeron firmaların diğer ihtiyaçları olan sağlık muayene ve tetkikleri, risk değerlendirme dokümanları doğru Kişisel koruyucu donanım seçilmesi, güvenli ekipman kullanılması ve çevre emniyeti alınması konuları dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB